Årsmøte 2017 LIL

Postet av Lommedalens IL den 15. Feb 2017

Årsmøtet 2017 i Lommedalens Idrettslag

avholdes

torsdag 30. mars kl. 19.00 i klubblokalet i

Lommedalshallen

Til behandling:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Lommedalens IL årsmelding 2016, herunder gruppenes årsmeldinger.
 5. Behandle Lommedalens IL regnskap 2016 i revidert stand.
 6. Behandle innkomne forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent for 2018.
 8. Vedta idrettslagets budsjett for 2017.
 9. Behandle nytt prosjekt: Breddeidrett senteret.
 10. Behandle Lommedalens IL organisasjonsplan.
 11. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder
b) 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan jf. pkt. 10
d) 1 revisor
e) Årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne de som skal representere idrettslaget på tinget eller organisasjoner idrettslaget er tilsluttet og gis fullmakt til å ta økonomiske beslutninger innenfor de budsjettrammer som ble vedtatt på årsmøtet.
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.


Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være hovedstyret i hende senest
torsdag 14. mars. Alle innkommende saker vil bli lagt ut på vår nettside.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.